TIDIG MODERNISM

 

(alla priser i svenska kronor)

 

1201 JULES SCHYL 1893 - 1977

Gondolfärd, Venedig

olja, duk 51x48 cm

signerad ’SCHYL’ (ristad signatur)

PRIS: 7 800:-

 

 

 

Proveniens: Konstnärens syster, Clara Schülow

 

Jules Schyl studerade vid Tekniska skolan i Stockholm 1913-14 och

genomgick 1914-17 teckningslärarutbildning vid dess högre konstindu-

striella skola. Samtidigt besökte han Althins målarskola i Stockholm.

1917 for han till Köpenhamn och studerade i två år vid danska konst-

akademien. Vid början av 1920-talet drev han en tid målarskola i Lund.

Han företog studieresor till Tyskland 1914, Frankrike och Italien 1921,

Dresden 1922 samt Frankrike och Spanien 1924.

 

Tillsammans med en grupp andra skånemålare och skulptörer kom han

att medverka till den skånska modernismens genombrott och till startandet

av konstnärsgruppen ”De tolv” 1924. 1928 var han också med om att bilda

konstnärsgruppen och konstföreningen ”Aura”.

 

Som naturalistisk målare kom Jules Schyl till Köpenhamn efter sina studier

i Stockholm. Här kom han i kontakt med de nya konstriktingarna, främst im-

pressionism, kubism och expressionism. Det var inte kontakten med akade-

mien, som gjorde Schyl till modernist, utan snarare hans egna studier av mo-

dern fransk kost. Denna mötte han på utställningar i Köpenhamn och på resor

till Tyskland och Frankrike. I sin konst lämnar Jules Schyl aldrig verkligheten.

Han diktar om den efter de nya teorier han kommit i kontakt med i ett improvi-

serat artistiskt maner. Det finns en rörlighet i linjer, kubiserande prismatiska

ytor och ett livligt växelspel mellan färger, som associerar till musikimprovisa-

tioner.

 

Jules Schyl var också en skicklig grafiker. Sina tidigaste försök gjorde han i

Köpenhamn, men det var först vid början av 1920-talet som han, huvudsakligen

på egen hand, lärde sig behärska torrnålsgravyr och etsning. I Dresden besökte

han en kort tid en etsarskola och bedrev studier i grafikkabinettet. Med sin för-

måga att teckna och med sin artistiskt dekorativa inställning lämpar sig grafiken

väl som uttrycksmedel för Schyl och särskilt i etsningarna uppnår han en fin

känslighet.

 

Representerad: Nationalmuseum, Malmö museum, Lunds universitets samlingar,

Helsingborgs och Tomelilla museer

 

 

1202 JULES SCHYL 1893 - 1977

Kvinna med fruktkorg

etsning 19,5x12,5 cm

signerad ’J. SCHYL’ samt ’org ets. 202/260’

PRIS: 700:-

 

 

 

 

1203 JOSEF SVANLUND 1887 - 1927

Mytologiskt gestalt och kvinna i röd klänning

akvarell, 28,5x13,5 cm

osignerad

PRIS: 2 200:-

 

 

 

 

Proveniens: Konstnärens kvarlåtenskap

 

Josef Svanlund studerade vid Tekniska skolans aftonskola i Stockholm

och var därefter elev vid Konstakademien 1905-10. Tidigt intresserad av

monumentalmåleri, var han sedan ett par år medhjälpare till Olle Hjortz-

berg (1910-12). 1911 gjorde han en resa till Florens, 1912-13 besökte

han Tyskland, Österrike och Italien och 1914 erhöll han ett statligt rese-

stipendium varefter han gjorde upprepade resor till Paris, Rom och Tysk-

land. Han skall också ha vistats i Finland och där ha varit dekorativ med-

hjälpare till Axel Gallén-Kallela.

 

Josef Svanlunds utgångspunkt var 1890-talets litterära symbolism tillsatt

med nyidealistiska drag. Oftast gjorde han figurframställningar med antika

eller religiösa motiv, men tog även upp arkitektoniska motiv. Hans förslag

till utsmyckning av vigselrummet i Stockholms rådhus 1913 (”Platon”) fann

prisnämnden visserligen vara ett intressant och fantasifullt men dock ”mera

för bokillustration lämpat prov på dekorativ konst”. Till utförande kom två

dekorativa målningar i jugendstil i tingshuset i Nyköping (1909-10) och en

altarmålning med den uppståndne Kristus i Åryds kyrka i Blekinge (1911)

medan åtskilligt annat aldrig nådde över skisstadiet. Josef Svanlund, som

även framträdde som lyriker med diktsamlingen ”Såpbubblor och drömmar”

(1911), hade separatutställningar i Konstakademien och Konstnärshuset i

Stockholm 1916 samt deltog bland annat i Sveriges allmänna konstförenings

höstutställningar i Liljevalchs konsthall i Stockholm 1925 och 1926.

 

Representerad: Prins Eugens Waldemarsudde, Konstakademien, Arkiv för

dekorativ konst i Lund

 

 

1204 JOSEF SVANLUND 1887 - 1927

Bacchanter

blandteknik, 33,5x29,5 cm

osignerad

PRIS: 2 400:-

 

Proveniens: Konstnärens kvarlåtenskap

 

 

 

 

1205 JOSEF SVANLUND 1887 - 1927

”Julidag i Rom – Willa Borghese”

akvarell, 61x43,5 cm

signerad ’JOSEF SVANLUND AUG XX(?)

PRIS: 11 000:-

 

 

 

 

1206 SIGFRID ULLMAN 1886 - 1960

”Mars o. Venus” (efter kopparstick av Cochin)

olja, duk 46x38 cm

signerad ’S.U.’

även signerad a tergo på spännramen ’S. Ullman’

PRIS: 6 500:-

 

Utställd: ”Konstnärsförbundet” Liljevalchs konsthall maj-juni 1916

katalognummer: 553

 

Sigfrid Ullman studerade vid Althins målarskola 1901-02, Tekniska

skolan 1902-04, Werner Silfversparres grafiska anstalt 1904-05 och

Konstnärsförbundets tredje skola 1905-08. Han blev 1908 medlem av

konstnärsgruppen ”De unga” och 1909 var han en av de 15 utställarna

på gruppens i svensk konsthistoria epokgörande utställning i Hallins

konsthandel i Stockholm. Sommaren 1909 tillbringade Sigfrid Ullman

i Simlångsdalen tillsammans med Birger Simonsson, Knut Janson och

Isaac Grünewald. Hösten 1909 var han elev hos Henri Matisse i Paris.

Sigfrid Ullman deltog i de utställningar, som ”De unga” hade i Hallins

konsthandel 1910 och 1911. 1911-12 var han elev vid Johan Rohdes

konstskola (f d Zahrtmanns skola) i Köpenhamn. Tillsammans med

Birger Simonsson och Gösta Sandels tillbringade han några månader

1913 i Provence, bl a i den lilla staden St. Chamas.

 

Upplösningen av ”De unga” och bildandet av ”De åtta” – båda händel-

serna inträffade 1911 – medförde omgrupperingar bland ”1909 års män”.

Gösta Sandels, Birger Simonsson och Sigfrid Ullman sökte sig 1912 till

Göteborg. I den höga kontorsbyggnaden ”Hertzia” vid Lilla Bommen hade

de tre konstnärerna – ”Göteborgsgruppen” – sina ateljéer 1912-14. De

framträdde med sin första gemensamma utställning på Valand 1913 och

året därpå kom en ny utställning på Valand till stånd. Ett värdefullt stöd

fick trion i Charlotte Mannheimer. I kretsen av vännerna må också särskilt

nämnas Conrad Pineus. Hans berömda konstsamling kom med åren att

innehålla inte mindre än femton verk av Sigfrid Ullman.

 

Efter en relativt lång bofasthet i hemlandet kom de många åren utomlands

1919-29. De fem första åren levde han i Paris, 1924-28 i Rom och 1928-29

i Köpenhamn. 1929-38 var Sigfrid Ullman lärare på Valands målarskola.

Han blev därmed definitivt göteborgare och förblev så till sin bortgång.

 

Sigfrid Ullman stod utanför gruppbildningen ”De åtta”. Däremot finns han

med i den 1922 bildade ”Falangen” och deltog i dess utställningar 1922

och 1925 i Liljevalchs konsthall i Stockholm. Bland övriga utställningar

som Sigfrid Ullman deltog i kan nämnas en utställning av Göteborgskonst

i Köpenhamn 1915, Konstnärsförbundets utställning i Liljevalchs konsthall

1916, ”Moderne svensk Kunst” i Köpenhamn samma år, ”Unionalens” ut-

ställningar i Stockholm 1927 och Köpenhamn 1931 samt ”Göteborgskonst”

i Liljevalchs konsthall 1947. Minnesutställningar har anordnats 1961 i Konst-

hallen i Göteborg samt i Varberg och Borås.

 

Tillsammans med målarkamraterna Birger Simonsson, Gösta Sandels och

Tor Bjurström tillhörde Sigfrid Ullman ”den göteborgsgrupp, som i nära för-

bund med norrmännen utbildade en speciell färgtradition bland västkust-

målarna. De inspirerades även av en natur med en kärvare färgklang än den

deras stockholmskolleger närmast kom i kontakt med. Gemensamt för de

nämnda konstnärerna var att hos dem romantik och realism framträdde på

bekostnad av den dekorativa utformningen som blev stockholmsfalangens

särmärke.” (Gösta Lilja)

 

Representerad: Moderna museet, Göteborgs konstmuseum,

Prins Eugens Waldemarsudde, Gävle och Borås museer,

Nasjonalgalleriet i Oslo

 

 

1207 ALBERT HOFFSTEN  1888 - 1927

Adam och Eva

olja, duk 45,5x35 cm

signerad ’A. Hoffsten’

PRIS: 8 500:-

 

En enklare variant av denna målning finns avbildad

på helsida i Svenskt konstnärslexikon, Allhems förlag,

Malmö 1957, tredje bandet, i anslutning till sid 160.

 

Efter studier vid Konstnärsförbundets tredje skola i Stockholm

vistades Albert Hoffsten åren 1911-12 i Paris. Han anslöt sig 1910

till den några år förut grundade sammanslutningen ”De unga” och

deltog i dess utställningar 1910 och 1911. De följande åren deltog

han i samlingsutställningar såsom Konstnärsförbundets utställning

på Liljevalchs konsthall i Stockholm 1916, ”Moderne svensk Kunst”

på Den frie Udstilling i Köpenhamn 1916 samt Sveriges allmänna

konstförenings utställning på Liljevalchs konsthall 1926. Separat

framträdde han med en utställning hos AB Konstverk på Lilla

utställningen i Stockholm 1926, och i samma lokal ordnades

en minnesutställning över honom 1928.

 

Albert Hoffsten var en av de mest lågmälda bland de konstnärer,

Isaac Grünewald, Leander Engström, Gösta Sandels m fl som

med ”De unga” introducerade den moderna expressionismen i

svenskt måleri, och i viss mån har hans konst kommit i skymundan

efter hans tidiga död i en bröstsjukdom, som de sista åren väsentligt

nedsatte hans produktionsförmåga. Med de övriga i denna generation

delade han intresset för de starka, lysande färgeffekterna och den

dekorativt syftande kompositionen. Hans konst äger dock genom-

gående ett intimt, klassiskt rofyllt drag, som vittnar om lärdomarna

från Cézannes måleri, vars stränga formbyggnad med modulerade

färgplan Albert Hoffsten särskilt studerade under sina år i Paris och

som återkommer i flera av hans stilleben och figurkompositioner

(”Tekanna och fruktskål på randig duk” 1911, ”Adam och Eva” 1926).

I sina målningar, som sträckte sig från stilleben, porträtt och landskap

till klassiskt inspirerade figurscener med antika och religiösa ämnen

(”Susanna och gubbarna”, ”Sovande Venus och faun”, akvarell, ”Ofelia”,

akvarell 1923), sökte han renodla de finstämda koloristiska effekterna

och den fast uppbyggda kompositionen – i en del porträtt till förfång för

den levande personskildringen. Under de sista åren övergick han alltmer

till akvarellen, som han drev mot en färgskala av klara kontraster i hela

färgtoner som kan erinra om Karl Isaksons måleri.

 

”Albert Hoffsten var en kolorist av ganska sällsynt rang. Hans färg har

en blomlik skönhet, ett varmt och försynt liv, stundom en genomskinlig

lätthet – i akvarellerna – stundom – i oljefärgsdukarna – en mjuk och

dock fast konsistens som man inte ofta finner. Och när han samlar

dessa färger till harmonier, äga de på samma gång naturenlig och

personlig klang… Hans naketbilder äga en förfinad, stundom litet

behagsjuk sensualism, och några tecknade porträttstudier giva utan

all förkonstling, utan skymt av ansträngning dragens samling i ett

enhetligt och levande själsuttryck” (Tor Hedberg)

 

Representerad: Moderna museet, Prins Eugens Waldemarsudde

 

 

1208 ALBERT HOFFSTEN 1888 - 1927

Salome med Johannes Döparens huvud

olja, duk 57x47 cm

signerad ’A. Hoffsten’

PRIS: 3 500:- SÅLD

 

1209 ALESSANDRO RHODIN f 1897

”Il G(?)rida”  ”Piaza del Toro a Sevilla 1932”

(Tjurfäktning)

gouache på papp-pannå, 40,5x55,5 cm

signerad ’Alessandro Rhodin Sevilla 1932’

text a tergo: ”Halle Der Sturm Berlin” och ”Preis 300 R.M.”

PRIS: 6 500:-

 

 

Alessandro Rhodins far var den kände cirkusdirektören och musikern

Carl Max Alexander Rhodin (Brazil Jack). Autodidakten Alessandro

företog studieresor till Norge, Tyskland, Italien, Spanien och Nordafrika.

Han målade landskap med motiv hämtade från Lappland och norra

delarna av Norge, men också gatumotiv, stilleben och figurmotiv i olja,

pastell och gouache. Utförandet är vanligen brett, dekorativt och i kraftig

kolorit. Alessandro Rhodin hade separatutställningar i Stockholm 1940

och 1943 samt deltog i Sveriges allmänna konstförenings utställning i

Stockholm 1940. Dessutom ställde han ut på ett flertal orter i Sverige

under 1940-talet.

 

 

1210 AUGUST LUNDBERG 1882 - 1946

Sydländskt landskap med hus

blandteknik, 43x48 cm

signerad ’August Lundberg 1914’

samt betitlad ’Sari d’Orcino-Cardolaccia Corse’

PRIS: 1 800:- SÅLD

 

August Lundberg var tillsammans med de blivande expressionisterna

elev vid Konstnärsförbundets tredje skola 1905-1908. Han tillhörde de

äldsta i kamratkretsen och betraktades som en ”myndig farbror i sällskapet”

(Isaac Grünewald). Han fortsatte senare sina studier utomlands, i Paris,

Sydfrankrike och på Korsika, i cirka sex år.

 

När ”De unga” bildades blev han medlem av sammanslutningen, vilken han

dock lämnade före dess debututställning 1909. Under studietiden i Paris kom

han att tillhöra ”De åtta – svenska expressionister” men deltog ej i dess

utställning i Stockholm 1912. Helst höll han sig borta från utställningslivet.

Endast två gånger framträdde han med separatutställningar, i Stockholm 1924

och 1943. Han deltog bl a i utställningen ”Svensk konst” på Valand-Chalmers i

Göteborg 1923. August Lundberg, som var en mycket moderat expressionist,

målade helst landskap och stilleben.

 

Representerad: Moderna museet

 

 

1211 RAGNAR HALLBERG 1892 - 1966

Landskap

olja, duk 27x35 cm

signerad ’R. Hallberg 18’

PRIS: 1 800:-

 

 

Efter studier vid Caleb Althins och Carl Wilhelmsons målarskolor

i Stockholm flyttade Ragnar Hallberg 1912 till Göteborg där han

gick på Valands målarskola med Birger Simonsson och Carl Ryd

som lärare. Han företog studieresor till Köpenhamn 1916 samt i

Frankrike 1920-26. Sin debut gjorde han på ”Falangens” utställning

på Liljevalchs konsthall i Stockholm 1922, bl a med några franska

saker, som visade påverkan av Cézanne. En större retrospektiv

utställning hade Ragnar Hallberg 1945 på God konst i Göteborg efter

att tidigare ha utställt separat bl a på Svensk-Franska Konstgalleriet i

Stockholm 1923 och 1929. Han deltog i en rad samlingsutställningar

i Stockholm, Göteborg, Paris, Berlin, Hamburg, Lübeck och Dublin.

Ragnar Hallbergs syster var gift med konstnären Gösta Sandels.

 

Representerad: Moderna museet, Göteborgs konstmuseum

 

 

1212 ARVID NILSSON 1881 - 1971

”Badstranden Cagnes”

olja, duk 54,5x75 cm

signerad ’Arvid Nilsson 1924’

PRIS: 16 000:-

 

Arvid Nilsson var elev vid Zahrtmanns skola i Köpenhamn 1904-07

och vid Konstnärsförbundets tredje skola i Stockholm 1907-08. Han

vistades i Paris 1909-11 och 1921-32 samt i Italien 1913-14 och 1920.

Från starten 1907 tillhörde Arvid Nilsson konstnärsgruppen ”De unga”,

till en början som styrelsemedlem. Han deltog i gruppens utställningar

i Hallins konsthandel i Stockholm 1909, 1910 och 1911. Separat fram-

trädde han i Stockholm på Konstnärshuset 1917, Gummesons konst-

hall 1919, Konstnärshuset 1925, Gummesons konsthall 1937 och 1939,

Konstsalong Rålambshof 1952 (retrospektiv utställning av oljemålningar)

och 1953 (retrospektiv utställning av akvareller och teckningar). Under

sin tid i Paris deltog han i Höstsalongerna 1921, 1928 och 1931.

 

I kretsen av ”De unga” tillhörde Arvid Nilsson de mycket moderata

modernisterna och blev av den annars mot det nya franskinfluerade

måleriet hätska konstkritiken välvilligt uppmärksammad. I Paris tog

han inga avgörande intryck av Matisse, som fick en sådan betydelse

för flertalet av hans kamrater från Konstnärsförbundets skola. Däremot

synes kontakten med fransk impressionistkonst och med Cézanne ha

varit stilbestämmande för honom. Många av hans målningar från små

sydeuropeiska städer erinrar i klarhet och blondör om både Jolin och

Linnqvist. Hans måleri kan vara friskt och okomplicerat och behagligt

i sin blondhet, men det saknar inte sällan spänning och nerv.

 

Representerad: Moderna museet

 

 

1213 EDVARD WALLENQVIST 1894 - 1986

Pietà

olja, duk 50x50 cm

signerad ’Walllenqvist 1917’

PRIS: 5 500:-

 

 

Edvard Wallenqvist studerade i Stockholm för Gunnar Hallström 1914

samt för Carl Wilhelmson 1915 och 1917-18. Därefter fortsatte han sin

utbildning vid Ernst Goldschmidts och Astrid Holms ateljéer i Köpen-

hamn 1918-19. Under 1920-talet uppehöll han sig långa perioder i Paris

och gjorde dessutom resor till bland annat Spanien 1920 och Tyskland

1921.

 

I sin konst liksom i sin personlighet spände Edvard Wallenqvist över ett

stort register. Han var en mångfrestare i sin andliga status, något av en

gengångare från renässansens intellektuella mångsysslare, med blicken

och vitaliteten inriktad på allt som hände och skedde i tiden. ”Stillastående

och upprepning för inte till annat än tomhet” deklarerade han själv.

 

Man kan i hans måleri urskilja två riktlinjer: den ena av expressiv och stram

formgivning (kubistisk), den andra av mera spontan (impressionistisk) ka-

raktär. Hans färghållning visar också två linjer: den ena med dova jordfärger,

den andra med klart lysande spektrafärger. Så svänger hans konstnärliga

pendel mellan spontaneitet och stram intellektuell behärskning, mellan het-

sigt färgspråk och asketisk återhållsamhet.

 

Representerad: Nationalmuseum, Moderna museet, Göteborgs konstmuseum,

museerna i Malmö, Nyköping, Kalmar och Borås

 

 

1214 ARVID NILSSON 1881 - 1971

”Vår, Robinson (Paris)”

olja, duk  46x55 cm

signerad ’Arvid Nilsson’

PRIS: 3 000:-SÅLD

 

 

1215 KNUT LUNDSTRÖM 1892 - 1945

Biljard

pastell, 36,5x49,5 cm

monogramsignerad ’KL’

PRIS: 4 800:-

 

Knut Lundström var något av en särling i konstvärlden. Efter studier

vid Carl Wilhelmsons målarskola 1912-15 reste han 1919 till Paris,

där han kom att bli bosatt till 1933. Under åren 1919-20 studerade

han för André Lhote. Knut Lundström instiftade konstnärsgruppen

”Les Artistes Musicalistes”. Han experimenterade i färg och form och

utvecklade teorier om måleriet där han betonade färgens musikalisk-

koloristiska värden och anbefallde ett bildskapande i analogi med

musikaliska begrepp: ”Konst är komposition – ett utryck för utövarens

inre känsla och upplevelse... För mig äro toner färger och färger

toner – linjer, former och plan uttrycka tempi, tema och rytm och vice

versa”. Denna i hans konstnärskap centrala idé fördjupade och ut-

vecklade han i en rad målningar inspirerade av musik av Händel,

Mendelssohn, Debussy, Roussel och Stravinskij m fl.

 

Representerad: Moderna museet, Norrköpings konstmuseum,

Malmö museum

 

 

1216 PER MÅNSSON 1896 - 1949

Motiv från Upsala

olja, papp-pannå 32x34,5 cm

signerad ’Per Månsson 25’

PRIS: 3 200:-SÅLD

 

Per Månsson var autodidakt och fick sin huvudsakliga utbildning

under studieresor i Frankrike, Spanien och Italien.

 

Han ställde ut första gången i Köpenhamn 1918, deltog därefter i

bland annat ”Uppsalagruppens” utställning på Liljevalchs konsthall

i Stockholm 1926 och ”Fria gruppens” utställning där 1929 samt i

samlingsutställningar i Paris, Rom, Budapest och Wien. Han hade

en separatutställning på Josefsons konstsalong i Stockholm 1925.

 

Representerad: Göteborgs konstmuseum, museerna i Karlstad,

Nyköping och Eskilstuna, Stockholms stadsmuseum samt

Museo moderno i Madrid

 

 

1217 PER MÅNSSON 1896 - 1949

En dam, tre herrar

monotypi 33,5x26,5 cm (bildyta)

                47,5x33,5 cm (bladstorlek)

signerad ’Per Månsson Paris 19’

även plåtsignerad ’PM 19’

PRIS: 1 500:-SÅLD

 

1218 LARS BOËTHIUS 1903 - 1968

Blomsterstilleben

olja, pannå 30x25 cm

signerad ’BOËTHIUS’

PRIS: 2 400:-

 

Lars Boëthius studerade vid Althins målarskola 1920-21

och (sporadiskt) på Konsthögskolan 1921-23. Han ställde

ut på Svensk-Franska Konstgalleriet 1927, 1928 och 1929

samt hade separatutställningar på Galerie Moderne 1933

och på Modern konst i hemmiljö 1938 och 1940.

 

1928 utställer Boëthius tillsammans med Sven Erixson

och Thorwald Alef. Liksom Erixson anknyter han här till

Smedsuddsnaivismen från senare delen av 1910-talet.

Vid slutet av 1920-talet lär han av den franske naivisten

Henri Rousseaus exakta kalligrafiska måleri. 1930 vistas

han i Paris, och detta år avslutas den naivistiska perioden.

Det kommer in ett mörkt, ofta makabert drag i hans konst,

och motiven berör gärna storstadens nöd och ångest.

 

Representerad: Moderna museet, Göteborgs konstmuseum,

museerna i Malmö och Ystad

 

 

1219 LARS BOËTHIUS 1903 - 1968

”Bromma kyrka vid Stockholm”

olja, pannå 74,5x60,5 cm

signerad ’BOËTHIUS 35’

PRIS: 3 700:-

 

1220 ELLIS WALLIN 1888 - 1972

Gatumotiv, Paris

olja, duk 50x60,5 cm

signerad ’Ellis Wallin 1924’

PRIS: 4 900:-

 

 

Proveniens: Bokhandlare Gustaf Claeson, Upsala

Litteratur: ”SVENSKA HEM I ORD OCH BILDER”

nr 6 1950, sid 144

Målningen syns centralt placerad på en interiörbild

från det Claesonska hemmet.

 

Ellis Wallin studerade vid Tekniska skolan i Upsala 1907-10, vid Caleb

Althins målarskola i Stockholm 1911-12 och vid Konstakademien 1914-20.

Med avbrott för studieresor till Italien 1920-21 och Holland 1923 var han

1920-33 bosatt i Paris, där han till en början studerade vid olika akademier.

I Paris kom Ellis Wallin i kontakt med och tog intryck av den franska ny-

realism, som i reaktion mot de abstrakta och experimentella riktningarna i

huvudsak företrädde ett traditionsbundet, naturromantiskt landskapsmåleri.

Av konstnärer som H. de Warocquier och kanske framför allt Dunoyer de

Ségonzac kunde han lära åtskilligt om pastost ”belle matière”-måleri med

en gärna ganska uppluckrad, robust formulering i varma, tunga färgskalor

av dominant grått, svart, brunt, blått och grönt. Återkommen till Sverige slog

Ellis Wallin igenom som en av de första representantarena i landet för denna

franska stil.

 

Han ställde ut separat i Lilla utställningen i Stockholm 1927, i Upsala 1928,

1930, 1932-33, 1935, 1937, 1938 (retrospektiv), 1947, 1950, 1953 och 1956,

i Galerie Moderne i Stockholm 1928, 1932, 1951, 1953 och 1956, i Göteborgs

konsthall 1931 (tillsammans med Ewald Dahlskog och Edvin Ollers) och 1939

(med Edvin Ollers och Eigil Schwab), i Konstnärshuset i Stockholm en lång

följd av år sedan början av 1930-talet, i Linköping (med David Wallin) 1935,

Norrköping 1936, 1951 och 1954, Västerås 1941, Helsingborg 1942 och 1949,

Lidköping (med Carl Gunne) 1944 och Modern konst i hemmiljö i Stockholm

1964 samt utomlands i Paris 1926-33 (vanligtvis i Galerie Barreiro; i Galerie

Aschberg med Eric Detthow och Eric Grate 1932) och Rouen 1928. 

 

Av samlingsutställningar där Ellis Wallin har deltagit kan nämnas Svenska

konstnärernas förenings utställningar i Stockholm 1917, 1943, 1946 och 1951,

en rad av Sveriges allmänna konstförenings salonger i Stockholm från och med

1919, ”Uppsalagruppens” utställning i Liljevalchs konsthall i Stockholm 1926,

”Optimisternas” utställningar i Stockholm 1930 och 1932, utställningen ”Fyra

optimister” i Göteborg och Borås 1935.Utomland har han deltagit i ”Salon des

Tuileries”, ”Salon d’Automne” och ”Salon des Indépendants” i Paris 1926-33

samt i utställningar med svensk konst i Bryssel, Amsterdam, Reval, Riga och

Helsingfors.

 

Representerad: Moderna museet, Göteborgs konstmuseum, museerna i

Norrköping, Malmö, Eskilstuna, Örebro, Borås, Karlstad, Östersund, Gävle,

Västerås och Upsala, Ateneum i Helsingfors, Institut Tessin i Paris och

museerna i Pau och Tours

 

 

1221 ELLIS WALLIN 1888 - 1972

Fransk by

olja, duk 65x81 cm

signerad ’Ellis Wallin -29’

PRIS: 4 000:-

 

 

1222 ELLIS WALLIN 1888 - 1972

”Vintermotiv från Stockholm”

olja, duk 46x65 cm

signerad ’Ellis Wallin -34’

PRIS: 4 500:-

 

1223 GUNNAR SVENSON 1892 - 1977

”Utsikt från söder 1919”

olja, duk 27x22 cm

signerad ’Gunnar Svenson’

PRIS: 7 500:-

 

 

 

Proveniens: T. Stenrot

 

Utställd: ”Målarna på Smedsudden” Stockholms Stadsmuseum

              ”Smedsudden” Stockholms Stadsmuseum 1970

 

Utställningsetiketter a tergo

 

Gunnar Svenson studerade i Stockholm vid Althins målarskola 1911-12

och1912-16 vid Konsthögskolan, där han sedermera var verksam som

professor i målning (1942-50). Han hörde till den sista kolonien målare

på Smedsudden i Stockholm (1923) och var alltsedan starten 1932 med-

lem av konstnärsgruppen ”Färg och Form”.

 

Gunnar Svenson gjorde intimt anspråkslösa små målningar och fram-

trädde under 1920-talet som en förfinad representant för ”den nya sak-

ligheten”. Från denna tid hänför sig inte minst en rad med varsamt fasthet

och emaljklar exakthet uppbyggda natures mortes samt i en diskret kolorit

av bland annat grönt, blekblått och grått mjukt formade landskap från Stock-

holmstrakten och Sydfrankrike (t ex ”Nature morte med krukor och frukter”,

1925, Norrköpings museum och ”Landskap från Sydfrankrike”, 1926, Moder-

na museet, Stockholm).

 

Representerad: Moderna museet, Göteborgs konstmuseum, Prins Eugens

Waldemarsudde, museerna i Norrköping,, Borås, Kristianstad och Västerås

 

 

1224 GUNNAR SVENSON 1892 - 1977

Blomsterstilleben

olja, träpannå 35x27 cm

signerad ’Gunnar Svenson’

PRIS: 4 000:-

 

 

 

1225 BO VON ZWEIGBERGK 1897 - 1940

Byggnader vid havet

olja, duk på pannå 55x66 cm

signerad ’Zweigbergk 1937’.

PRIS: 6 500:-

 

Bo von Zweigbergk gick på Carl Wilhelmsons målarskola i Stockholm

1917. Efter att till en början ha stått under lärarens inflytande utbildade

han vid början av 1920-talet en dynamisk kubism med viss anknytning

till Gösta Adrian-Nilsson, ”en sorts futurism byggd på rytmiska kontraster”

(B. O. Österblom) och med rätt grälla färgackord. Han tog senare också

intryck av den s k nya sakligheten och framträdde som ”en raffinerad

arrangör av asketiskt förenklade stilleben och interiörer i ytterst tunna

men fint stämda toner, något av en Jolin, men ännu blondare och svalare”

(G. Johansson).

 

Under en konstnärligt berikande Frankrikevistelse 1926-30 med uppehåll

bl a i Cagnes-sur-Mer vid Rivieran prövade han ett estetiskt förfinat pärle-

morskimrande gråmåleri och en puristiskt förenklad dekorativ stilisering,

men gick senare, påverkad bl a av Martin Åberg, naturen närmare in på

livet. Han sökte i stora formellt genomarbetade kompositioner samman-

fatta sin syn på detta landskap och renodla den gråklingande skalan. En

resa till Jugoslavien vid mitten av 30-talet kom färgen att plötsligt blomma

upp under hans penslar. Under senare hälften av 1930-talet synes han i

stilleben, landskap och stadsutsikter ha eftersträvat en syntes av spontant

okonstlat naturstudium och logiskt ordnad bilduppbyggnad.

 

Bo von Zweigbergk hade separatutställningar i Stockholm på Gummesons

konstgalleri 1928, 1931, 1935 och 1939, på Galerie Moderne 19333 och på

Konstnärshuset 1937 samt i Östersund 1939. Han deltog i Sveriges allmänna

konstförenings utställningar i Stockholm 1925, 1934 och 1936 och i flera ut-

ställningar i Karlstad under 1920- och 1930-talen, bl a salonger anordnade av

Värmlands konstförening. Minnesutställningar har anordnats i Konstnärshuset

i Stockholm 1941 och 1948 (kataloger med förord av G. Johansson) samt i

Olsens konstsalong i Göteborg 1943.

 

Representerad: Nationalmuseum, Karlstads och Västerås museer

 

 

1226 ERIK JERKEN 1898 - 1947

Gatubild med flaggor, Dubrovnik

olja, duk 46x38 cm

signerad ’jerke 30’

PRIS: 4 500:-

 

Erik Jerken studerade 1916-18 vid Tekniska skolan i Stockholm,

1918 vid Althins målarskola samt 1919-23 vid Konsthögskolan, där

hans stora formella talang uppmärksammades och han belönades

med hertigliga medaljen. Han företog studieresor till Tyskland, Italien,

Belgien och Holland 1920, Frankrike 1920 och 1924-25 samt till

Serbien, Montenegro och Dalmatien 1930.

 

Separat utställde Erik Jerken i Stockholm på Ekströms konstgalleri

1932, 1934 och 1936, Hultbergs konsthandel 1938, Modern konst i

hemmiljö 1940 och Galerie Moderne årsskiftet 1941/42 och 1943.

Han deltog bl a i ”Fria gruppens” utställning på Liljevalchs konsthall

i Stockholm 1929, Svenska konstnärernas förenings utställning på

Konstakademien 1943 samt i ett flertal av Sveriges allmänna konst-

förenings utställningar.

 

Representerad: Moderna museet, Göteborgs konstmuseum,

Prins Eugens Waldemarsudde, Västerås museum

 

 

1227 BERTIL R:SON NORÉN 1889 - 1934

”Stilleben, Ischia Neapel 1923’

olja, träpannå 51,5x63,5 cm

signerad ’Bertil Norén’

PRIS: 3 000:-

 

Bertil R:son Norén studerade vid Konsthögskolan 1909-11. Som

utställare framträdde han tidigast 1912 tillsammans med Carl

Herman Runnström och Ivan Lönnberg i Stockholm, senare i

Göteborg 1916 och 1923 samt upprepade gånger på Liljevalchs

konsthall i Stockholm, bl a med ”Uppsalagruppen” 1926 och ”Fria

gruppen” 1929. En minnesutställning anordnades där 1938. Han

företog studieresor 1912 till Norge, Danmark och Tyskland, 1914

till Paris, 1919-20 till England, Frankrike, Spanien, Nordafrika och

Italien samt 1922-23 till Tyskland, Österrike och Italien.

 

I formellt hänseende ansluter sig Bertil R:son Noréns måleri naturligt

till de förhärskande stilströmningarna under 1900-talets första fjärde-

del. Det finns äldre kompositioner i ett elegant efterimpressionistiskt

maner; på tiotalet får hans målningar gärna en cézannesk prägel, som

senare ersättes av den strama, sakliga hållning, som så allmänt gjorde

sig gällande i svenskt 20-talsmåleri.

 

Representerad: Moderna museet, Norrköpings konstmuseum,

Prins Eugens Waldemarsudde

 

 

1228 KURT JUNGSTEDT 1894 - 1963

”Gertrud Olson”

blyerts, 23x16 cm

signerad ’K. J. 1916’ samt betitlad ’Gertrud Olson’

PRIS: 1 900:-

 

 

 

Gertrud Rydbeck-Olson var gift med Svensk-Franska

Konstgalleriets grundare, direktör Gösta Olson

 

Proveniens: Direktör Gösta Olson, Svensk-Franska Konstgalleriet,

                    Stockholm, därefter i arv inom familjen

 

Kurt Jungstedt studerade vid Tekniska skolan 1909, Carl Wilhelmsons

målarskola 1911-14 och för Henrik Sörensen och Oluf Wold-Thorne i

Oslo 1915-16. Studierna i Norge resulterade i en snabb utveckling för

Kurt Jungstedts konstnärskap. Det första han fick lära sig, när han bör-

jade sina studier hos Sörensen var att försöka komma loss ur den spar-

tanska wilhelmsonska formuppfattningen. Måleriet skall läggas fritt och

formen ges fria tyglar predikade Sörensen.

 

Från Norge leddes Jungstedt osökt över till Danmark, där han sedan

barnsben hade haft familjär kontakt och mellan åren 1917 och 1919 blev

han köpenhamnare. Under perioden i Danmark lärde han känna Karl Isak-

son och denna kontakt innebar en ny inriktning för Kurt Jungstedts konst-

närskap. Han har själv förklarat att ingen för honom klarlagt konstens vä-

sen på ett lika enkelt, naturligt och övertygande sätt som Isakson. Den

starkt känslomässiga inställningen till måleriet, som Jungstedt fått i Norge,

länkas under perioden i Danmark in på en bestämd artistisk strävan hos

konstnären att söka tillägna sig den klarhet och stringens i uttrycksmedlen

och samtidigt den älskvärda intimitet i uppfattningen, som för en svensk

alltid tett sig som omisskännliga karaktärsdrag i dansk konst.

 

År 1919 utförde Kurt Jungstedt några av de främsta exemplen på kubistiskt

måleri som svensk konst kan uppvisa (”Herr S. M.” och ”Förstadsbild, Fred-

riksberg”).

 

Han ställde ut första gången 1919 i Svensk-Franska Konstgalleriet i Stock-

holm, där han även hade utställningar 1921, 1928, 1938 och 1950. Vidare

ställde han ut i Galerie Moderne och Galerie Blanche. En retrospektiv utställ-

ning visades på Konstakademien 1954.

 

Kurt Jungstedt har gjort dekorativa målningar ombord på Svenska Amerika

Liniens ”Kungsholm” (1928), ”Drottningholm” (1929), ”Stockholm” (1938) och

”Gripsholm” (1940). Dessutom utförde han dekorativa arbeten till Göteborgs-

utställningen 1923, Stockholmsutställningen 1930 och den svenska paviljongen

på Världsutställningen i Chicago 1933.

 

Representerad: Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum, Norrköpings och

Malmö museer, Prins Eugens Waldemarsudde, Nasjonalgalleriet i Oslo, Åbo

konstmuseum, Statens Museum for Kunst i Köpenhamn, Kunsthalle i Hamburg

och Musée des Beaux-Arts i Pau, Frankrike

 

 

1229 SIRI DERKERT 1888 - 1973

”Sara spelar munspel”

blyerts, 27x20,5 cm

signerad ’S. Derkert 1927’

PRIS: 2 400:-

 

Sara var Siri Derkerts och Bertil Lybecks dotter.

Hon föddes 1920.

 

Siri Derkert började sina konststudier på Althins målarskola och fort-

satte 1912-13 vid Konsthögskolan. 1913-14 vistades hon i Paris, där

hon en tid arbetade vid École Russe, samt i Algeriet och England. Till-

sammans med den finländske målaren Valle Rosenberg uppehöll hon

sig åren 1915-16 i Italien.

 

Under sina tidiga år i Paris anslöt Siri Derkert sig först till Matisse-rikt-

ningen, men närmade sig snart kubisterna och Picasso. När hon efter

ett längre uppehåll vid mitten av 1920-talet återupptog måleriet, dröjer

reminiscenser från kubismen ännu kvar i en viss abstrakt gråstämd

färgskala och ett framhävande av den fasta volymen. En sakligare in-

ställning till formskildringen i förening med en stark uttrycksvilja i per-

sontolkningen gör sig gällande under senare delen av 20-talet. Den

kraftfullt kantiga teckningen liksom det kärva färganslaget vittnar möj-

ligen om influenser från tyskt och finskt måleri. Omkring 1930 börjar

hon alltmer upplösa den fasta kompositionen till ett fritt, dramatiskt

spel av rörliga linjesvep, än med gnistrande färgkontraster, än med

tungt patetiska färgklanger. Jämsides med detta dynamiska måleri

fortsätter Siri i en del bilder sin tidigare, konstruerade arbetsmetod.

Vid mitten av 1930-talet får hennes konst en subjektiv, psykologise-

rande tendens – möjligen kan härvid kontakten med dottern Liv Der-

kerts konst ha varit av betydelse. I figurmålningarna undertryckes ge-

stalternas kroppslighet och intresset koncentreras till ett fåtal karakte-

riserande detaljer. Formskildringen företer expressiva förskjutningar

och koloriten blir djup och dunkel. Denna förandligade expressionism

drives till sin spets i en serie landskap med flygande fåglar från 1939.

I dessa har den totala formupplösningen resulterat i ett extatiskt färg-

och linjespel.

 

Siri Derkerts konst präglas av stark uttrycksvilja och personlig egenart.

Att utan kompromisser bringa form och innehåll i oupplöslig samklang,

att ge den nakna verkligheten utan försköning eller undanflykt är den

genom gående ledtråden i hennes till form och uttrycksmedel skiftande

konstnärskap. Sina motiv hämtade hon ur den verklighet som närmast

omgav henne; under långa tider var hennes barn och deras värld en

outsinlig motivkälla. Vad hon ger i dessa och andra verk är klarsynta

tolkningar av människans våldsamma eller skygga reaktioner inför till-

varon, verk som ställer henne i främsta ledet bland människoskildrarna

i modern svensk konst.

 

Representerad: Moderna museet, Göteborgs konstmuseum

 

 

 

1230 MATHILDE WIGERT-ÖSTERLUND 1873 - 1943

Komposition med klocka

blandteknik/collage 31x24 cm

(sjukdomsarbete)

signerad ’M.W.Ö. 1935’

PRIS: 2 400:-

 

Proveniens: Gösta Björklund, Upsala

 

Litteratur: Christina Backman ”Mathilde Wigert-Österlund 1873-1943”

C-uppsats, höstterminen 1982

Upsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen

s 60:

 

”Då Mathilde i mars 1934 intogs på Ulleråkers sjukhus ”Fick ej gå

ut så att jag ej kunde måla. Fick ej oljefärger”. Hon prövade då vad

hon själv kallade akvarellskisser och reliefmålningar. Varför hon inte

fick tillgång till oljefärger är oklart, kanske kunde hon inte hantera

dem, de torkade ju långsamt och lämnade fläckar. Det är dock tydligt

att man här uppmuntrade henne att sysselsätta sig med ”textilt arbete”

och med vattenfärger och collage. Dessa senare bestod av blad ur

bibeln, tårtpapper, påskfjädrar, någon kulört bild från en fruktpåse.

Kanske hade hon inte tillgång till annat material än vad besökande

hade med sig, kanske var det en del av hennes uttryckssätt. Många

av dessa små tavlor innehåller också akvarellerade teckningar ofta

inom det rutnät av linjer som kanske symboliserar hennes känsla av

både fysisk och psykisk instängdhet. Långt efter hennes död inköpte

Uppsala Landsting, 1967, Dubbelmotiv, ett tvåsidigt collage, för 1 500

kronor. Under konstnärinnans livstid betraktades de däremot med

misstro.”

 

I en artikel i ”Arbetarebladet” 1962 beskriver L. Nylén Mathilde Wigert-

Österlunds sjukdomskonst på följande vis: ”En mental kris ledde den

åldrade konstnärinnan mot nya gestaltningsformer, nya upplevelser

krävde helt nya uttryck. Ofta med blad ur bibeln som grund målade

och tecknade, klippte, rev och klistrade hon bilder där verkligheten

förvandlats till mönster. Där glimmar och lyser en spröd färgmosaik.

Över bildytan lägger hon emellertid spretande rutnät, galler som

stänger henne ute från den gåtfullt lockande världen.”

 

Mathilde Wigert-Österlund studerade vid Tekniska skolan och Althins

målarskola i Stockholm. Från hösten 1896 till våren 1903 var hon elev

på Konstakademien, där hon belönades med Kanslersmedaljen. Bland

kamraterna på akademien fanns Ivar Arosenius, Karl Isakson och den

blivande maken, konstnären John Österlund (1875-1953). Under några

månader i Paris 1903-04 studerade hon på Académie Colarossi.

 

Representerad: Moderna museet, Upsala konstmuseum, Aguélimuseet

i Sala

 

 

1231 MATHILDE WIGERT-ÖSTERLUND 1873 - 1943

Kompositioner

blandteknik/collage 30x23 cm (dubbelsidigt)

osignerad

PRIS: 2 800:-

 

Proveniens: Gösta Björklund, Upsala

 

 

1232 SVEN STÅLBERG 1893 - 1973

Stilleben med päron

olja, pannå 26,5x35 cm  

signerad ’S. Stålberg -21’

PRIS: 4 000:-

 

 

 

Proveniens: Sven Stålbergs akademikamrat, konstnären Gustaf

                    Svensson (1893-1957)

 

Sven Stålberg började sin utbildning vid Tekniska skolan i Upsala

1915, var 1916-17 elev vid Tekniska skolan i Stockholm, studerade

sedan vid Althins och Wilhelmsons målarskolor i Stockholm och

1919-23 vid Konstakademien, där han 1923 belönades med den

kungliga medaljen. Han har företagit studieresor i Frankrike och

Spanien.

 

Stålberg, som började som skulptör men av ekonomiska orsaker

övergick till måleri, berättar själv i en intervju att han i sin ungdom

med förkärlek studerade de gamla flamländska mästarna och Lucas

Cranach, studier som satte spår bl a i ett tidigt porträtt av modern

(1924). Beroendet av den omsorgsfulla tekniken upphörde; man har

kallat slutet av 1920-talet hans naiviserande period, den efterföljande

blev mera expressiv och vresig. Han målade stadsmotiv från Upsala

och andra svenska småstäder, men även landskap från Upland, Dalar-

na och Härjedalen samt motiv från Röros i Norge.

 

Sven Stålberg blev känd för sina ”fattigbleka utsikter från karga svenska

samhällen” (G. Mascoll Silfverstolpe).

 

Representerad: Upsala konstmuseum, Västerås konstmuseum

 

 

1233 SVEN STÅLBERG 1893 - 1973

Gruvsamhälle

olja, duk 52x67 cm

signerad ’S.S’

PRIS: 2 000:-

 

 

1234 ERIC HALLSTRÖM 1893 - 1946

”Utanför Florens”

litografi, 25,5x37,5 cm

signerad ’E. Hallström’

PRIS: 1 800:-

 

Eric Hallström började sina studier vid Tekniska skolan 1909, men

stannade där endast ett år. 1912 besökte han Carl Wilhelmsons

målarskola i Stockholm. Detta var hans enda egentliga undervisning,

och han valde därefter att studera på egen hand. Efter en period av

oroligt sökande kom han under det sena 10-talet att bli en av våra

första och främsta naivister, tillsammans med bland andra Gideon

Börje och Hilding Linnqvist. Under 20-talet förändras hans måleri och

han blir den noggranne iakttagaren, helt i den ”nya saklighetens anda”.

Som för så många av hans generationskamrater var det Italien som

lockade när gränserna åter öppnades efter världskriget.

 

Eric Hallström reste till Italien 1921. Han kom till Venedig och till Padua,

till Verona och Bologna och Pistoja, till Siena och Florens, där han trivdes

bäst. I Italien visade han inte någon större flit. Konstnärskamrater som

mötte honom därnere hade vaga minnen av att han då och då ritade och

gjorde några färgtonsanteckningar. På försommaren 1922 var han åter i

Stockholm. Nils Tydén, som den sommaren kamperade ihop med honom

några veckor på Smedsudden, har berättat hur Eric Hallström satt därute

i solgasset och målade nattliga italienska stadsbilder med tecknade utkast

och en hel kortlek av vykort med broar, kyrkor, torg och floder ikring staffliet.

 

Som grafiker hade Eric Hallström omkring 1912-14 varit privatelev hos Axel

Tallberg. På 1920-talet arbetade han med litografi och utförde bland annat

blad efter egna målningar. Ett par av dessa sällsynta tidiga litografier för-

värvades av Nationalmuseum.

 

Representerad: Moderna museet (Nationalmuseum), Göteborgs konst-

museum, museerna i Norrköping, Västerås, Linköping och Eskilstuna,

Prins Eugens Waldemarsudde, Kunsthalle Hamburg

 

 

1235 BERTIL DAMM 1887 - 1942

Kvinna och vikingaskepp

akvarell och blyerts 46,5x62,5 cm

på kartong (veck)

signerad med monogram ’BD 1928’

(B:et spegelvänt)

PRIS: 1 800:-

 

Bertil Damm studerade 1906 vid Althins målarskola i Stockholm och

1907-08 vid Konsthögskolan. Han företog studieresor till Italien 1912,

1921-22 och 1927, Spanien 1916-19, Frankrike 1912-14 och 1938,

Estland 1936 och 1937. Hans debututställning var i Hallins konsthandel

1909. Därefter ställde han ut i Svensk-Franska Konstgalleriet 1919, i

Konstnärshuset 1922, deltog tillsammans med ”Optimisterna” i Liljevalchs

konsthall 1926, Retrospektiv utställning i Konstakademien 1934, utställning

i Linköping 1935, tillsammans med ”Nio independenter” i Liljevalchs 1938,

utställning hos Färg och Form 1942. En minnesutställning visades i Konst-

akademien i november 1943 (katalog med inledning av Ragnar Hoppe).

 

Bertil Damms konstnärliga utveckling är fint nyanserad och personligt

enhetlig, osedvanligt följdriktig och samtidigt mångsidig. Hans produktion

omfattar såväl porträtt och landskap som teaterdekorationer och en rike-

dom på monumentala uppslag. Hans ”Apoteos över svensk bildning” (1922),

som han avsett för Stockholms Stadshus, kom aldrig till utförande men finns

nu i sina utkast i Stockholms högskola. I Tekniska museet i Stockholm finns

dekorationsmålningen ”Naturkraft” (1936), som med sin laddade, elementära

kraft visar en intressant planlösning och expressiv, fantasibetonad åskådlighet.

Sin verkligt stora monumentaluppgift fick han 1941 med dekoreringen av Land-

statshuset i Gävle. Han har kallat den ”Bygd och arbete” och visar sig här som

en betydande folklivs- och bygdeskildrare.

 

Som landskapsmålare blev det i främsta rummet hälsingelandskapet som han

kom att föra till samma dignitet som Wilhelmson västkusten och Axel Sjöberg

den yttre Stockholmsskärgården. Orsaken måste ha legat i en samstämmighet

med just denna landskapskaraktär, dess lyriskt dramatiska ton, dess svårmods-

mättade inbundenhet, dess måttfulla expressivitet.

 

Representerad: Moderna museet, Thielska galleriet, Göteborgs konstmuseum,

museerna i Gävle och Västerås, Nasjonalgalleriet i Oslo

 

 

1236 ERIC DETTHOW 1888 - 1952

Kvinna och man

olja, duk 61,5x50 cm

signerad ’E. Dw 18’

PRIS: 6 500:-

 

 

Eric Detthow studerade vid Konsthögskolan 1912-13, vistades därefter

en tid i Paris och återkom hem 1915. 1916-18 följde han undervisningen

vid akademiens etsningsskola och reste 1919, omedelbart efter första

världskriget, åter till Paris. Han kom därefter, med några kortare uppehåll

i hemlandet, att vistas i Frankrike.

 

Redan vid sitt första uppehåll i Paris tog Eric Detthow avgörande intryck

av Cézanne och Seurat, och han kom senare att med behållning studera

dessa samt Dufresne, Friesz och Segonzac. Hans tidigaste arbeten är hållna

i en kylig, grön, blå och vit färgskala och målade med en emaljartad yteffekt.

 

Eric Detthow vann tidigt en fast förankring i det parisiska konstlivet, sålunda

blev han redan 1920 medlem av utställningsorganisationen Salon d’Automne

i Paris och senare i ännu ett par likartade organisationer. Genom dessa deltog

han i flera utställningar, där den moderna franska konsten visades i främmande

städer, bl a i New York, London, Bukarest och Tokyo. 1932 ställde han ut till-

sammans med Ellis Wallin och Eric Grate på Galerie Aschberg i Paris. I Sverige

debuterade han 1913 på Sveriges allmänna konstförenings årliga utställning och

framträdde därefter här hemma åtskilliga gånger, bl a på Galerie Moderne 1930

och 1936, Konstnärshuset 1932, båda i Stockholm, och i Göteborg på Galleri

Aveny 1949 och Konsthallen 1952.

 

Representerad: Moderna museet, Malmö museum och Musée d’Art Moderne

i Paris

 

 

1237 ERIC DETTHOW 1888 - 1952

”Landskap från (oläslig ort) Normandie”

olja, träpannå 23,5x32,5 cm

signerad ’Detthow’

PRIS: 4 500:-

 

1238 RAGNHILD NORDENSTEN 1888 - 1951

Kvinna vid vattnet, Sandhamn

akvarell, 27,5x22,5 cm

signerad ’R. Nordensten Sandhamn 1919’

PRIS: 5 700:-

 

 

Ragnhild Nordensten studerade vid Tekniska skolan i Stockholm 1907,

vid Althins målarskola 1908 samt vid Konsthögskolan 1908-12. Hon

företog under 1920-talet en rad studieresor till bland annat Frankrike,

Spanien, Italien och Belgien. Separat utställde hon första gången 1918

i Stockholm, där hon återkom 1941 på Konstnärshuset; 1919 hade hon

en separatutställning i Köpenhamn. Bland de många samlingsutställningar

som hon deltog i kan nämnas de internationella och interskandinaviska

grafikutställningarna i Leipzig (1914), Oslo (1932-33), Köpenhamn (1937)

och Stockholm (1948), ”Baltiska utställningen” i Malmö 1914, utställningen

”Svensk konst” på Valand-Chalmers i Göteborg 1923 och ”Svenska akva-

reller 1925-1947” i Konstakademien 1947.

 

Vid sina första framträdanden på 1910-talet gjorde hon sig gällande framför

allt som grafiker med kraftfullt uppbyggda landskapsetsningar och stadsut-

sikter från Stockholm. Från omkring 1917 arbetade hon under några år hu-

vudsakligen med träsnitt och utförde expressionistiskt förenklade mytologiska

figurkompositioner. Jämsides härmed utvecklade hon ett måleri med summa-

riskt dekorativ hållning, där motivkretsen sträckte sig från landskap till histo-

riska och mytologiska kompositioner.

 

Representerad: Nationalmuseum samt Malmö och Örebro museer.

 

 

1239 IVAN HUMBLA 1888 - 1962

Kvinna med katt

olja, duk på pannå 42x34 cm

signerad ’I. Humbla -15’

PRIS: 5 500:-

 

 

 

Denna målning är ett ytterst sällsynt exempel på Ivan Humblas tidiga,

moderna måleri, starkt påverkat av studierna i Paris 1913-14.

 

Ivan Humbla studerade vid Valands målarskola i Göteborg 1909-11 för

Carl Wilhelmson och fortsatte vid dennes målarskola i Stockholm 1911-

12. Under åren 1913-14 vistades Humbla i Paris där han studerade vid

olika akademier, huvudsakligast Académie de la Palette under Henri Le

Fauconniers ledning.

 

Ivan Humbla kom så småningom att gå över till djur- och naturmåleri och

det är främst inom denna genre han är känd.

 

Bland Ivan Humblas utställningar kan nämnas de i Stockholm 1918, 1925

och 1930, Hälsingborg 1920, Norrköping 1926 samt Linköping 1927.

 

Representerad: Nationalmuseum samt museerna i Norrköping, Linköping

och Halmstad.

 

 

1240 SVEN X:ET ERIXSON 1899 - 1970

”BRORS ATELJÉFÖNSTER PARIS 31”

(Från Bror Hjorths ateljé, Paris)

blandteknik, 26,5x36,5 cm

signerad ’Sven Erixson’

PRIS: 4 900:-

 

 

Sven X:et Erixson fick tidigt inrikta sig på att tjäna sitt levebröd. Efter att ha

slutat skolan arbetade han som lärling hos målarmästare O. Strömblad i

Tumba. 1913 fortsatte han sin utbildning till dekorationsmålare och tecknings-

lärare vid Tekniska skolan i Stockholm samt från 1919 vid Högre konstindu-

striella skolan med O. Brantberg som lärare. Detta år tog Sven X:et Erixson

även anställning hos Filip Månsson i dennes dekorationsfirma, ett arbete som

han periodvis fortsatte till dess han 1928 blev oberoende av yrkesmåleriet.

Åren 1922-23 studerade han dekorationsmåleri vid Konsthögskolan under Olle

Hjortzberg.

 

Sin första utlandsresa företog Sven X:et Erixson 1922 till München, där han

kopierade glasmålningar och äldre textilkonst, men samtidigt fängslades av

El Greco och van Gogh. 1923 besökte han första gången Italien; 1924 reste

han åter utomlands, till Frankrike, Holland och Italien. Tillsammans med bland

andra bröderna C. J. och G. Alexanderson och Martin Emond bildade han 1925

sammanslutningen ”Nio unga” som samma år debuterade med utställningen

 ”Fri konst” i Göteborg och 1926 framträdde i Stockholm. Efter en resa till Spa-

nien 1927 ställde Sven X:et Erixson ut på Svensk-Franska konstgalleriet i Stock-

holm 1928 och erhöll samma år Ester Lindahls resestipendium. Som stipendiat

vistades han de följande åren huvudsakligen i Paris, men företog även resor till

Spanien, Jugoslavien och Österrike. När gruppen ”Nio unga” upplöstes 1932 an-

slöt han sig till den nybildade gruppen ”Färg och Form”, i vilken han blev en av

de ledande krafterna. Under trettiotalet fortsatte Sven X:et Erixson sina vid-

sträckta resor; 1930 vistades han i Norrland, 1931 besökte han tillsammans med

Bror Hjorth Norge och Telemarken, 1935 målade han i Lofoten, Spanien och Ma-

rocko.

 

Med sin rikhaltiga produktion hävdar Sven X:et Erixson rangen som en av de

mest spontana och temperamentsfulla färgkonstnärerna i modernt svenskt måleri.

Hans konst trotsar alla försök att inordnas under etikett och stilbegrepp. Utan att

bindas av estetiska doktriner tolkar han i lysande färgmönster en spontan och livs-

bejakande verklighetssyn. Hans måleri kan pendla mellan häftig, brutal uttrycksvilja

och stilla, vek lyrism. Grundtonen är alltid densamma: vital livsbejakelse, expressiv

inlevelse och fantasi. Betecknande för konstnärens generösa vitalitet är mångsidig-

heten i hans motivval. Med samma inlevelse och målarglädje skildrade han trista

förortskvarter, storstadens brusande liv, söderns solbrända landskap och nordlan-

dets saltstänkta fiskelägen.

 

Under de första åren av tjugotalet finner hans konst en mer medveten och person-

lig karaktär. Intryck från primitiv bygdekonst och medeltida kalkmålningar förenas

med en öppen anslutning till den innerliga tonen hos naivister som Linnqvist, Hall-

ström och Börje. Hos dessa fann Sven X:et Erixson och hans kamrater i ”Nio unga”

ett sannare uttryck för en svensk tradition än vad matisse-eleverna och företrädar-

na för den nya sakligheten representerade. Kontakten med de svenska naivisterna

och även med tysk expressionism i O. Kokoschkas eller E. Noldes anda frigjorde

Sven X:et Erixsons måleriska fantasi och uttryckskraft. Under de sista åren av tjugo-

talet når hans måleri sin fulltoniga mognad och egenart. Som stipendiat i Paris träffar

han på ”ett nytt namn, Soutine, ryss, våldsam i färg och form, obehärskad, häftig”

(Sven X:et Erixson 1929). I den ryske konstnärens hänsynslösa färgintensitet med

flammande röda och blå toner mötte Sven X:et Erixson ett temperament besläktat

med sitt eget. Redan 1927 hade han i Spanien genom studier av konstnärer som

Goya och El Greco nått fram till en fördjupat expressiv bildtolkning (”Spansk tredje-

klasskupé”, ”Spanjorska med slöja”, båda 1927). I dessa målningar liksom i parisiska

stadsbilder som ”Le métro” och ”Trafikstopp” (båda 1927) dominerar en kraftfull, dov

färgskala som karakteriserar det patetiska och bittra i den proletära verklighetens nu-

tidsmiljö.

 

När Sven X:et Erixson vid inbrottet av trettiotalet återvände till Sverige förde han

med sig en fri, målerisk stil och uppfattning som blev ett befriande inslag i den

koloristiska nykterhet som vid denna tid behärskade det svenska måleriet.

 

Sven X:et Erixson hade separatutställningar i Stockholm på Svensk-Franska

konstgalleriet 1931, Färg och Form 1933 och 1935, Konstakademien 1941,

Färg och Form 1945 samt i Göteborg och Upsala 1942. Han deltog i utställ-

ningen ”Fri konst” i Göteborg 1925, ”Nio unga” på Liljevalchs konsthall i Stock-

holm 1926, samlingsutställning på Svensk-Franska konstgalleriet 1928, ”Unio-

nalen” i Köpenhamn 1931, ”Svensk konst” i Holland och Belgien 1934, Världs-

utställningen i Bryssel 1935, svensk-dansk utställning i Oslo 1935, Världsutställ-

ningen i Paris 1937, i New York 1939, Biennalen i Venedig 1950, Nordiska konst-

förbundets utställningar, Sveriges allmänna konstförenings utställningar samt

upp-repade utställningar med konstnärsgruppen ”Färg och Form” i Stockholm

och landsorten.

 

Representerad: Nationalmuseum, Moderna museet, Göteborgs konstmuseum,

Malmö museum, Nasjonalgalleriet i Oslo och Statens Museum for Kunst i Köpen-

hamn samt i ett stort antal svenska landsortsmuseer.